• Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, a także zasady oraz sposób sprzedaży w SKLEPIE INTERNETOWYM zwanym jako SKLEP-ANCI administrowanym przez Anetę Jokisz, prowadzącą działalność niezarejestrowaną.

Regulamin określa również zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Korzystanie ze sklepu internetowego

1. Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym regulaminem oraz za zgodą sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies". Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej urządzenia, z którego korzysta podczas dokonywania np. zakupu czy też przeglądania. Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia , a nawet uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej sklepu.

3. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów sprzedawcy w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes sprzedawcy.

§ 2 Zamówienia

1. Dane zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania zamówienia, a co za tym idzie dokonywania zakupu.

2. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.anetajokisz.pl lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego wybiera dany towar, którym jest zainteresowany. Dodanietowaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "do koszyka". Klient, po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do sprzedawcy, wybierając przycisk „zamawiam i płacę”. Klient jest informowany o cenie za wybrany towar, jak i dostawę, a także za dodatkowe koszta usługi, tuż przed dokonaniem płatności.

4. W wypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są treści cyfrowe, Klient, przed wysłaniem zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na ich dostarczanie przed upływem terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży.

5. W wypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są treści cyfrowe, Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu treści cyfrowych przez sprzedawcę w wiadomości elektronicznej, zawierającej ostateczne zamówienie Klienta.

6. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z przyjęciem umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

7.  Po złożeniu zamówienia, sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia, a także informację przyjęcia zamówienia do realizacji.

8. Po zawarciu umowy sprzedaży, sprzedawca przesyła Klientowi treści cyfrowe na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta adres podczas składania zamówienia.

§ 3 Płatności

1. Ceny na Stronie Sklepu Internetowej Anci zamieszczone przy danym towarze stanowią ceny brutto.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy - realizacja zamówienia rozpocznie się po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sprzedawcy,

b. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności.

3. Klient jest informowany przez sprzedawcę o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności. Po upływie tego terminu, sprzedawca odstąpi od realizacji umowy sprzedaży.

§ 4 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta przesyła rachunek potwierdzający dokonanie zakupu. Klient w celu otrzymania rachunku powinien zadeklarować chęć otrzymania w momencie dokonywania zakupu.

§ 5 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę Newsletter, która jest nieodpłatna. Usługa świadczona jest całodobowo, czyli 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej.

3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W przypadku powstania sporu na gruncie realizacji umowy kupna-sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, tj. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów ec.europa.eu

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w przeciągu 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2022 r.